Okrem toho, že sa nehnuteľnosť dá kúpiť, postaviť, alebo zdediť, jeden zo spôsobov nadobudnutia je aj darovanie. Zvyčajne sa tento spôsob prevodu nehnuteľností uskutoční medzi blízkymi osobami v rámci rodiny. Využívajú ho však aj cudzie osoby ako jednu z možností zo spôsobov obchádzania daňovej povinnosti na dani z príjmu pri prevode bytov.

Nehnuteľnosť je darovaná väčšinou staršími členmi rodiny, aby zabránili prípadným sporom medzi svojimi deťmi, alebo dedičmi. Často pri darovaní bytu, alebo rodinného domu nastane zriadenie vecného bremena v prospech darcu, po prípade darovanie stavebných pozemkov určených na výstavbu nehnuteľností. Deje sa tak najčastejšie medzi rodičmi a deťmi, po prípade starými rodičmi a ich vnukmi.

Darovanie definuje Občiansky zákonník

Darovanie definované v Občianskom zákonníku. V ňom sa píše, že pomocou darovacej zmluvy darca bezplatne prenecháva určitú vec, po prípade sľubuje obdarovanému túto vec, alebo sľub prijíma. V prípade nehnuteľnosti musí byť darovacia zmluva v písomnej forme. Darovanie nehnuteľnosti sa musí uskutočniť ešte pred darcovou zmluvou, v opačnom prípade je zmluva neplatná.

Darovať nehnuteľnosť je možné iba takú, ktorá je v osobnom vlastníctve darcu, alebo je na ňu spoluvlastnícky podiel. Základnou vlastnosťou darovania je prevod bez akéhokoľvek zaplatenia. Darovanie prebieha bezplatne, bez protihodnoty. V opačnom prípade sa to nedá považovať za dar.

Pozemok a nehnuteľnosť je možné darovať samostatne

Čo sa týka darovania nehnuteľnosti, ak vlastní majiteľ nehnuteľnosť i pozemok, môže darovať obe veci samostatne. Takéto darovanie sa však neodporúča, keďže môže dôjsť ku sporu medzi majiteľom nehnuteľnosti a majiteľom pozemku.

Nehnuteľnosť sa nemusí darovať len rodinnému príslušníkovi. Darovať je možné iné fyzickej osobe, právnickej osobe, štátu, nadácii, alebo združeniu. Dar môže získať aj maloleté dieťa, ktoré však pri právnych úkonoch musí zastupovať plnoletý zákonný zástupca.

Novým majiteľom nehnuteľnosti sa prijímateľ stane, až sa schváli návrh na vklad do katastra, ku ktorému sa prikladá darovacia zmluva. Pri darovaní je potrebné povoliť vklad k nehnuteľnosti daným katastrálnym odborom okresného úradu. Za účelom vkladu v katastri nehnuteľnosti je potrebné doručiť spolu so zmluvou o darovaní aj návrh na vklad do katastra spolu s prílohami, v prípade ak to zákon vyžaduje.