O energeticky úsporných či dokonca pasívnych domoch a budovách sa hovorí už dlhší čas, avšak málokto vie, že od roku 2020 bude možné stavať už len takéto stavby. Európsky parlament totiž odhlasoval novú ešte prísnejšiu smernicu, ktorá zaväzuje všetky členské štáty stavať budovy s takmer nulovou spotrebou energie. A to sa týka nielen v

Spomínaná smernica a s ňou súvisiace nariadenia sú dôsledkom dlhodobého boja s globálnym otepľovaním. Jej úlohou je znížiť spotrebu energie v budovách, čím poklesne aj intenzita činností súvisiacich s výrobou elektrickej energie a tepla. Sem patrí predovšetkým ťažba fosílnych palív ako je ropa a zemný plyn a takisto dôjde k zníženiu ťažby a spaľovania hnedého uhlia. Tieto činnosti vo veľkej miere stoja za zvyšovaním emisií oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére.

Pre a proti nulovej spotrebe energie v budovách

Drastické zníženie spotreby energie v novostavbách má kladné aj negatívne stránky. Na prvom mieste v zozname záporov sa nachádzajú vyššie investičné náklady. Zníženie spotreby energie si logicky vyžiada použitie nových izolačných materiálov a predovšetkým a predovšetkým sa budú využívať v oveľa väčšom množstve ako doposiaľ. Avšak toto opatrenie je len prvým krokom a jeho úlohou je zamedziť tepelným únikom a stratám.

Druhým prvkom v zvyšovaní energetickej efektívnosti budov je samotná efektívnosť využívanej energie. V blízke dobe bude teda dôležité zamerať sa na vývoj vykurovacích telies, ktoré budú pracovať s čo najvyššou efektívnosťou bez ohľadu na to, či pôjde o vykurovanie na báze tuhého paliva, plynu či elektriny. Novým hitom je recyklácia vzduchu a tepla vo vnútri budov, aby sa predišlo tepelným stratám pri vetraní.

Obrovskou výhodu nových pasívnych budov budú násobne nižšie náklady na energie počas celej doby životnosti týchto stavieb. Pri komplexnom implementovaní a využití moderných technológií a energeticky úsporných riešení, hovoríme a rádovo nižších nákladoch na energie.

Rekonštrukcie starších budov

Legislatívna úprava spomínanej smernice (Energy Performance of Building – EPDB)

Pamätá aj na staršie budovy. Pokiaľ sa vlastník rozhodne pre ich rozsiahlejšiu rekonštrukciu nevyhne sa úpravám potrebným k splneniu nových kritérií. Aby budova získala tzv. „energetický preukaz“ bude nutné vykonať termografickú analýzu tepelných mostov a následne vykonať príslušne opatrenia na zamedzenie tepelných únikov u starých budov. Takúto analýzu Vám vykonajú špecializované spoločnosti pomocou termokamier Pulsar Helion, termovízie FLIR či termovíznym prístrojom FXQ50. Následne bude taktiež potrebné zamerať sa na zefektívnenie spotreby elektrickej energie súvisiacej so svietením či inými elektrickými spotrebičmi. Treba si totiž uvedomiť, že spotreba energie na vykurovanie predstavuje len časť celkovej spotrebovanej energie nutnej na prevádzku a správu budov.

 

Facebook Comments

Post a comment