Od 1. apríla 2013 nadobudol platnosť  zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý nariaďuje zákaz platieb v hotovosti prevyšujúcich sumu 5 000 eur. V praxi to znamená, že ako podnikateľ nemôžete platiť a ani prijať hotovosť, ktorá je vyššia ako spomínaných 5 000 eur. Toto obmedzenie platí pre všetkých živnostníkov a právnické osoby. Pre bežných, nepodnikajúcich občanov (fyzické osoby) je výška horného limitu stanovená na sumu 15 000 eur.

Zákaz pre platby v hotovosti nad tieto uvedené sumy sa rovnako vzťahuje aj na devízové platby (cudzia mena v hotovosti).

Tento zákaz platí aj mimo Slovenska v zahraničí. Pokiaľ máte na Slovensku trvalý pobyt, prevádzkareň, miesto podnikania alebo prechodný pobyt, nemôžete v zahraničí prijať a ani odovzdať hotovosť, ktorá je nad povoleným limitom 5000 eur.

Tieto pravidlá sa týkajú aj platieb za faktúru. Pokiaľ by podnikateľovi bola vystavená faktúra na sumu 10 000 eur v dvoch splátkach, musí byť realizovaná cez bezhotovostné platby (vkladom na účet). Vyplýva to zo skutočnosti, že obe platby sa týkajú jednej faktúry (jedného právneho vzťahu).

Pri porušení tohto zákona hrozí podnikateľovi pokuta až do výšky 150 000 eur. Pri bežných občanoch je táto pokuta nižšia a jej maximálna hodnota môže byť 10 000 eur.

Zákon zakazuje akékoľvek platby v hotovosti, bez ohľadu na ich právnych dôvod. Existujú však aj presne definované výnimky, kedy sa môže vykonať platba v hotovosti, ktorá presahuje stanovený limit. Nimi sú:

  • v prípade prevádzkovania zmenárenskej činnosti,
  • v prípade predaja či výmeny bankoviek a mincí,
  • v prípade správy daní,
  • v prípade poskytovania platobných služieb (platba na pošte), poštových služieb (platba dobierky) a poštového platobného styku (platba šekov),
  • v prípade uplatňovania colných predpisov,
  • v prípadoch krízovej situácie, mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojny, vojnového stavu,
  • v prípade súdneho konania v rámci úschovy peňazí alebo exekúcii či výkone rozhodnutia.

Facebook Comments

Post a comment