Každá záverečná práca má pevnú štruktúru, ktorej sa pri písaní musíme držať. Inak danú prácu len veľmi ťažko úspešne obhájime.

Z čoho teda pozostáva štruktúra bakalárky alebo diplomovky? Prezradíme Vám…

Štruktúra záverečnej práce stručne a jasne

Ostaňte pokojní, zvládli to iní, aj Vy to zvládnete. Iba si pozorne prečítajte, čo všetko vypracovanie diplomovej práce

zahŕňa, štruktúru nevynímajúc.

Štruktúru každej záverečnej práce tvorí:

 • titulný list – obsahuje meno práce, meno autora, meno vedúceho práce, miesto, rok, pričom titulný list sa nikdy nečísluje
 • čestné prehlásenie – tu prehlásite, že Vaša práca je originál a pozor, opäť bez číslovania
 • anotácia – môže, no nemusí byť súčasťou Vašej záverečnej práce, ak však je, nezabudnite ju napísať v slovenskom aj jednom cudzom jazyku, stále nečíslujte
 • poďakovanie – môže, no nemusí byť súčasťou bakalárky či diplomovky, zasa bez číslovania
 • obsah – toto je posledná časť bez číslovania strán, ktorú vypracovanie bakalárskej práce, ako aj diplomovky obnáša – tvoria ho jednotlivé nadpisy aj podnadpisy celej práce
 • úvod – zoznámenie čitateľa s obsahom práce, bez citácií, dbajte najmä na to, nech je stručný a prehľadný
 • teoretická časť
 • praktická časť
 • záver – ide o výstižné zhrnutie celej práce, je bez citácií a ponúka aj možnosti ďalšieho rozvíjania danej témy či výskumu
 • zoznam literatúry, obrázkov a grafov
 • prílohy – ak ich bakalárka či diplomovka obsahuje.

 

Detailnejšie o teoretickej a praktickej časti záverečnej práce

Pre písanie bakalárky alebo diplomovky je dôležité vedieť najmä to, ako sa správne píše teoretická časť práce a tiež, ako na výskum. V teoretickej časti by mali byť uvedené všetky potrebné podklady k výskumu v praktickej časti. Celá časť je členená na niekoľko kapitol, najčastejšie 2. až 4. úrovne. Optimálne je, ak teoretická časť tvorí zhruba 50% textu celého obsahu záverečnej práce.

Pokiaľ ide o časť praktickú, je treba povedať, že nie každá bakalárska práca ju musí obsahovať. Ak už však v záverečnej práci je, mala by, rovnako ako teoretická časť, tvoriť asi 50% obsahu práce. Aj praktická časť záverečnej práce je delená na kapitoly od 2. až do 4. úrovne.

Veríme, že sme Vám trochu pomohli a štruktúra záverečnej práce už pre Vás nebude strašiakom.

Facebook Comments

Post a comment