Možno ste sa pri poruche inštalačných rozvodov stretli s tým, že havarijná služba na identifikovanie miesta poruchy využila monitorovací systém. Trasovanie by sme mohli prirovnať k monitoringu, ale na rozdiel od detekcie porúch ide o presnejšie lokalizovanie celého inštalačného systému.

Kedy využiť trasovanie potrubia

Trasovanie potrubia je vlastne prevenciou porúch inštalačných rozvodov. Nejde o havarijné opravy, ale o to, aby ste zistili stav celého potrubia, kanalizácie alebo revíznych šácht. Okrem prevencie sa trasovanie potrubia využíva ako metóda na jeho presnú lokalizáciu. V novostavbách nie je s lokalizovaním potrubia žiadny problém. K dispozícii je projektová dokumentácia, v ktorej je zakreslený celý systém potrubí. Horšie je to so staršími domami. Majitelia takýchto domov projekty niekam zapatrošili alebo ich vyhodili s tým, že ich nikdy nebudú potrebovať. V starých domoch platí pravidlo, že žiadne pravidlá neplatia. Kanalizácia, šachty i samotné potrubia sú vedené na miestach, kde by ste ich vôbec neočakávali. Následne pri rekonštrukcii domu a priľahlého pozemku nastáva problém s lokalizáciou potrubí. Iste nechcete investovať do drahého trávnika a po nejakom čase zistiť, že ho musíte rozkopať, lebo pod trávnikom vedie dôležité potrubie, ktoré prasklo. Vďaka trasovaniu potrubia a jeho zaznačením do dokumentácie budete promptnejšie reagovať pri vzniku rôznych inštalačných havárií.

Okrem trasovania vsaďte aj na monitoring

Zatiaľ sme spomenuli nutnosť trasovania potrubia len z dôvodu jeho lokalizácie. Trasovanie môžete využiť tiež v prípade, keď chcete ku kanalizácii napojiť nové prvky, odhaliť deformácie potrubia, jeho zlé vyspádovanie či zúžené úseky. Najviac využívanou metódou trasovania je identifikácia potrubia pomocou frekvenčného merania. Frekvenčné meranie umožňuje presne lokalizovať potrubie uložené hlboko pod zemou. S trasovaním potrubí je spätý monitoring potrubia. Monitoring potrubí pomocou rôznych technológií detekuje presnú príčinu a miesto havárie. Monitoring je určený na detekciu únikov vody a trhlín vo všetkých typoch potrubia, v rozvodoch kúrenia, plastových rozvodoch a dokonca v inštalačnom systéme veľkých priemyselných objektov.