Podnikateľský plán nie je nevyhnutnou súčasťou začiatku podnikania, ale poskytne vám reálny podhľad na financie, stratégiu, služby a produkty, ktoré sa chystáte predávať. Biznis plán často vyžadujú banky, u ktorých žiadate pôžičku na rozbeh podnikania. Okrem toho vám podnikateľský plán pomôže odhaliť prípadné slabiny podnikania a predísť neúspechu. Čo všetko by mal podnikateľský plán zahŕňať?

Prečo vytvoriť podnikateľský plán

Pre založenie s.r.o. je veľkou pomocou biznis plán, ktorý vám pomôže prejsť cez rôzne výzvy a dosiahnuť úspech. Dobrý podnikateľský plán nie je len formálnou požiadavkou, ale je to skutočný nástroj pre definovanie stratégie, cieľov a ciest k úspechu. Dobrý podnikateľský plán je dynamický dokument, ktorý sa môže meniť v súlade s vývojom vášho podnikania. Ak je založenie s.r.o. vašim cieľom, odporúčame plán zostaviť a konzultovať ho s odborníkmi.

Časti podnikateľského plánu

Biznis plán sa skladá z niekoľkých častí, ktoré sumárne tvoria prehľad o vašich zámeroch, financiách a možnostiach prerazenia na trhu. Jeho základnú kostru tvoria nasledujúce časti.

Finančná a časová analýza

Detailne popíšte svoje finančné očakávania a potreby. Zahrňte do analýzy predpoklady týkajúce sa príjmov, nákladov, ziskovosti a investícií. Finančný plán by mal obsahovať aj plán pre prípad krízy. V tejto časti by ste mali uviesť svoje odhady príjmov, nákladov a cash flow. Do nákladov zahrňte aj založenie s.r.o. alebo kúpu ready made s.r.o..

Stanovenie cieľov a konceptu podnikania

Začnite svoj plán umarizáciou. Zhrňte svoje hlavné ciele, víziu, hodnoty a aký problém váš produkt alebo služba riešia. V tejto časti si stanovte aj realistický časový rámec pre dosiahnutie vašich cieľov. Uvažujte o tom, ako chcete svoj podnik rozvíjať v budúcnosti. Uveďte možnosti rastu, vývoja produktov alebo služieb a rozšírenia podnikania. To pomôže nielen vám, ale aj investorom alebo partnerom pochopiť, akým smerom sa váš podnik uberá. Jasne popíšte váš podnikateľský koncept a to, čo robí váš produkt alebo službu unikátnym. Identifikujte svoju cieľovú skupinu a zdôvodnite, prečo existuje dopyt po vašom produkte alebo službe na trhu.

Analýza trhu a konkurencie

Túto časť nechajte na marketingových odborníkoch.  Jedine špecialisti dokážu dôkladne zanalyzovať trh a identifikovať najväčších konkurentov vo vašom segmente. Nájdu možnosti, ktoré dokážu váš produkt alebo službu umiestniť na trhu. Súčasťou analýzy je tiež detailný popis vami ponúkaného produktu a jeho výhod.

Marketingový plán a manažment

Akým spôsobom budete svoju spoločnosť propagovať? Zahrňte do biznis plánu detailnú marketingovú stratégiu, ktorá obsahuje spôsoby, ako oslovíte svoju cieľovú skupinu. Zvážte online a offline marketingové stratégie, propagáciu v sociálnych médiách, ale aj tradičné metódy propagácie. Opäť vám pomôžu marketingové agentúry a ich špecialisti.

Súčasťou manažmentu spoločnosti je popis toho, ako bude firma fungovať. Identifikujte kľúčových ľudí vo vašom tíme, spôsoby riadenia pracovných procesov a aké systémy budete používať na monitorovanie výkonnosti. Uveďte, aké zručnosti a skúsenosti potrebujete vo svojom tíme a ako plánujete nájsť a udržať kvalifikovaných zamestnancov. Zahrňte do analýzy aj plán krízového riadenia, aby ste boli pripravení na neočakávané udalosti.