Súčasťou mnohých výberových konaní vo firmách býva okrem životopisu aj motivačný list. Ak sa navyše uchádzate o miesto, kde je anglický jazyk súčasťou vašej práce, určite jednou z požiadaviek bude aj motivačný list v anglickom jazyku. Viete, akých chýb sa v anglicky písanom prejave ľudia môžu dopúšťať?

1. Gramatické chyby

Gramatické chyby sa zriedkakedy vyskytujú pri písaní u rodených hovoriacich, ale veľmi často ich robia v písaných prácach menej zdatní študenti anglického jazyka, ktorých materinský jazyk zasahuje do písania správnej angličtiny. Početné chyby sa objavujú v použití slovies, napríklad v nesprávnej voľbe slovesného času, v použití členov a poradí slov.

* Jednou z typicky zlých použití slovesného času je napríklad: “I am here since two weeks.” Namiesto “I have been here for two weeks.” Alebo tiež “I call you Tomorow” namiesto “I will call you Tomorow”.

 

2. Mechanické chyby

Mechanické chyby sú chyby v pravopise, veľkých písmenách a interpunkcii. Každý, kto píše po anglicky, robí také chyby, či už je rodeným hovoriacim alebo študentom jazyka. V mnohých prípadoch sú mechanické chyby dôsledkom rýchleho písania, kde je dôraz kladený skôr na obsah ako na formu. V niektorých prípadoch sa môže jednať o pozmenenie významu v závislosti od použitia interpunkcie.

* Ako príklad, kedy môže dôjsť k vynechaniu interpunkcie, si uvedieme nasledujúce súvetie, v ktorom je čiarka použitá z dôvodu pravidiel pravopisu: “To complete your admission application, send the required documents by the end of the month.”

 

3. Chyby v jazykovom úzuse

Chyba v jazykovom úzuse znamená, že použitie určitého slova alebo súslovia vo vete je gramaticky možné, ale v štandardnej angličtine nie je obvyklé. Rodení hovoriaci preto len zriedka robia tento typ chýb, avšak cudzinci k nim majú sklon pomerne často. Takéto chyby sa veľakrát vyskytujú napríklad u ľudí, ktorí vyhľadajú slovo vo svojom rodnom jazyku a vyberú nesprávny anglický ekvivalent pre význam, ktorý chcú vyjadriť.

* Jedným z príkladov, kde zle zvolené slovo môže hrať zásadnú úlohu, si ukážeme v nasledujúcej vete: “I have been working as a chef for five years”. Výraz chef vyjadruje, že ste pracovali päť rokov ako kuchár. Ak by ste sa však uchádzali o miesto vedúceho a použili toto slovíčko, dobrý dojem určite neurobíte.

Odporúčania na záver

Pre človeka, ktorý nie je rodení hovoriaci je úplne bežné dopustiť sa chýb v cudzojazyčnom písanom prejave, či už gramatických, pravopisných, alebo významových, hoci anglický jazyk ovláda na veľmi dobrej úrovni. Ak sa chystáte písať motivačný list v angličtine, aj jediná chyba môže rozhodnúť o pozvaní na pohovor. Preto je vždy lepšie využiť jazykové korektúry pred tým, než svojmu potenciálnemu zamestnávateľovi list odošlete.